Hiển thị tạm thời

Tạm thời hiển thị đứng có thể được tùy chỉnh theo khách hàng khác nhau chi tiết sản phẩm khác nhau. Như số lượng sản phẩm cần phải được đặt bên trong, trọng lượng, yêu cầu spec, cách đóng gói và xuất khẩu quốc gia và thị trường ...